تمرینات فوتبال و فوتسال

تمرین بدنسازی

چند نکته اساسی زمان اجرای حرکات شکم

ترتیب حرکات: ابتدا حرکات تقویتی زیرشکم(سرثابت راست شکمی، پکهای پایینی)، بالای شکم(سرمتحرک راست شکمی، پاهای بالا)، موربها و در انتها…