تمرینات فوتبال و فوتسال

سارکوپلاسمیک

تفاوت افزایش حجم میوفیبریلار و افزایش حجم سارکوپلاسمیک

افزایش حجم میوفیبریلار اشاره به رشد واقعی فیبر‌های عضلانی دارد در حالی‌ که افزایش حجم سارکوپلاسمیک اشاره به رشد بافت‌های…