تمرینات فوتبال و فوتسال

قوانین فوتسال

فوتسال چیست؟/ آشنایی با قوانین بازی فوتسال

در فوتسال، بازیکن های فوتسال از قواعد خاصی پیروی می کنند. برای یک بازی فوتسال یک داور اصلی و یک کمک داور تعیین می گردد.…