تمرینات فوتبال و فوتسال

متابولیسم

در مورد سوخت و ساز یا متابولیسم بدن چه می دانید؟

متابولیسم یعنی چه؟ متابولیسم به سیستم بدن مربوط می شود و میزان انرژی که در طول روز با تنفس، هضم،…