تمرینات فوتبال و فوتسال

کشش دینامیک

چرا بايد حركات كششي انجام دهيم و رعايت چه نكاتي ضروري است؟

کشش مناسب: برای بهره بردن از کشش مناسب بکارگیری روش مناسب ضروری است نکات ذیل را مد نظر داشته باشید.…